บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001101


พระพุทธรูปศิลปะหริภุญชัย (ซ่อมเศียร)
Buddha Image , Haripunchai Style
ID : B6001101
MFG : 03 / 01 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1