บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5900225


พระพุทธรูปศิลปะกำแพงเพชร , 3 นิ้ว
Buddha Image , Kamphaeng Phet Style , 3 inch
ID : A5900225
MFG : 28 / 05 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1