พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระซุ้มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดส่องคบ


พระซุ้มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดส่องคบ


พระซุ้มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดส่องคบ

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระซุ้มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดส่องคบ
รายละเอียด :
 พระซุ้มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดส่องคบเลี่ยมนาคเก่ามืองชัยนาท ณ บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปากคลองแพรก ศรีราชาใต้ปากน้ำเก่ามีเมืองโบราณอยู่เมืองหนึ่ง สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยพญาเลอไทครองกรุงสุโขทัย เพราะเดิมที่เดียวเมืองนี้มีชื่อว่า “เมืองแพรก” หรือ “เมืองสรรค์” แต่ต่อมาได้มีชุมชนใหม่เกิดขึ้นไม่ไกลจากเมืองสรรค์เท่าไรนัก เมืองนี้มีชื่อว่า “เมืองชัยนาท” ซึ่งต่อมาได้มีคนอพยพเข้ามาอยู่กันมากขึ้น จึงทำให้เมืองสรรค์กลายเป็นเมืองเก่าไป เมืองชัยนาทเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยาเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญสามารถตั้งรับศึกพม่ามาหลายครั้งและมีชัยทุกครั้ง จึงได้ชื่อว่า “เมืองชัยนาท” ซึ่งหมายถึงชัยชนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังกัมปนาท เดิมทีเดียวนั้น สมเด็จพระอินทราราชา กษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยามีพระราชประสงค์ ที่จะให้พระโอรสทั้ง ๓ พระองค์ไปครอบครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ และเพื่อจะได้คุ้นเคยกับการปกครองบ้านเมืองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชโอรสองค์ใหญ่ ซึ่งทรงพระนามว่า “เจ้าอ้ายพระยา” ไปครองเมืองสุพรรณบุรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสองค์กลาง ซึ่งทรงพระนามว่า “เจ้ายี่พระยา” ไปครองเมืองสรรค์บุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชโอรสองค์สุดท้องซึ่งทรงพระนามว่า “เจ้าสามพระยา” ไปครองเมืองชัยนาท ซึ่งต่อมาสมเด็จพระอินทราราชาธิราช เสด็จสวรรคตลง ความได้ทราบถึงเจ้ายี่พระยาผู้ครองเมืองสรรค์บุรีก่อน จึงได้เตรียมจัดรี้พลทหารและอาวุธ เพื่อจะเข้ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาแทน สืบต่อจากพระราชบิดา ฝ่ายเจ้าอ้ายพระยาซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ทราบข่าวว่า พระราชอนุชาได้ยกกำลังรี้พลไปกรุงศรีอยุธยา เพื่อมุ่งหวังจะครอบครองราชย์สมบัติแทนพระราชบิดาโดยมิได้ปรึกษาหารือ จึงได้รีบจัดกองทัพเตรียมไพร่พลมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาบ้าง เพื่อประสงค์จะขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดาในฐานะพระโอรสองค์ใหญ่ ในที่สุดกองทัพของทั้งสองพี่น้อง นั้นคือกองทัพของเจ้าอ้ายพระยากับกองทัพของเจ้ายี่พระยาเผอิญได้มาบรรจบทันกันที่ ตำบลป่าถ่าน พระนครศรีอยุธยา จึงเกิดรบกันขึ้น เจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยา ๒ พี่น้องไสช้างเข้าหากันเพื่อทำยุทธหัตถี ผลสุดท้ายทั้ง ๒ พระองค์ได้สู้รบกันสิ้นพระชนม์ที่นั้น ฝ่ายเจ้าสามพระยาพระราชโอรสสุดท้องที่ครองเมืองชัยนาท เมื่อทราบเหตุว่าสมเด็จพระเชษฐา ได้กระทำการสู้รบจนสิ้นพระขนม์ทั้ง ๒ พระองค์ ก็รู้สึกเสียพระทัย และได้เสด็จเสวยราชย์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบแทนพระราชบิดา ซึ่งทรงพระนามว่า “สมเด็จบรมราชาธิราชที่ ๒” นับเป็นรัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๙ ซึ่งตรงกับวัดเสาร์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๒ ค่ำ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๓๑๙) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) ได้ข่าวว่า กองทัพพม่ายกกำลังเข้ามาตีไทย และกำลังเข้ายืดนครสวรรค์แล้ว พระองค์จึงทรงกรีฑาทัพหลวงขึ้นมาเพื่อขับไล่พม่าข้าศึกในทันที ครั้งฝ่ายกองทัพของพม่าข้าศึกได้ข่าวว่า ทัพหลวงของไทยได้เดินทางเร็วมาถึงชัยนาทแล้ว ก็พากันตกใจกลัวละทิ้งค่ายที่นครสวรรค์หลบหนีออกไปทางอุทัยธานี ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพออกติดตามและไล่ข้าศึกทัน ที่ตำบลเดิมบางนางบวช แขวงเมืองสุพรรณบุรี กองทัพไทยได้บดขยี้กองทัพพม่าจนแตกพ่ายยับเยิน หนีไปทางด่านเจดีย์สามองค์ เมืองกาญจนบุรี จากชัยชนะข้าศึกในครั้งนี้ ทางจังหวัดชัยนาทจึงถือเอา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของจังหวัด คือวันสถาปนาของจังหวัดชัยนาทตลอดทุกปี โดยเริ่มต้นจัดงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา จังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งที่น่าศึกษาและน่าสนใจไม่น้อยเลย วัดธรรมมูลฯเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อธรรมจักร” พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีประวัติว่าได้แสดงปาฏิหารย์มาประทับพิงอยู่ในพระวิหารเองโดยที่พระบาทมีจอกแหนติดอยู่เต็ม ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า พระพุทธรูปองค์นี้เสด็จตามน้ำเองและที่กลางฝ่าพระหัตถ์ขวามีรูปธรรมจักรติดอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงมีนามเรียกว่า “หลวงพ่อธรรมจักร” วัดธรรมามูลฯนี้เป็นวัดที่เก่าแก่คู้บ้านคู่เมืองมานานนับเป็นเวลาร้อยๆปี โดยสร้างอยู่บนไหล่เขาลูกหนึ่งเรียกว่า “เขาธรรมมูล” ดังนั้นวัดนี้จึงมีชื่อตามเขาลูกนี้และที่พระวิหารของวัดซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขานี้ ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ หรือหลวงพ่อธรรมจักรนั่นเอง วัดพระบรมธาตุฯ เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดชัยนาท กล่าวคือภายในองค์พระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ วัดบรมธาตุฯ ในสมัยโบราณ เรียกว่า วัดพระธาตุ หรือ วัดหัวเมือง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ เนื่องจากองค์พระเจดีย์หรือพระธาตุแต่เดิมสร้างขึ้นด้วยศิลาแลง และพบพระพุทธรูปศิลานาคปรกใต้ฐานพระประธานในพระวิหารพร้อมกับฐานแท่นเป็นอ่างน้ำมนต์ ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายฐานศิวลึงค์ ที่อำเภอสรรคบุรี มีวัดอยู่ทั้งหมด ๑๘๓ วัด จึงนับว่าเป็นแหล่งรวมบรรดาพระพุทธรูป พระเครื่อง และโบราณวัตถุต่างๆมากมาย จนชาวบ้านเรียกกันว่า “เมืองพระ” วัดมหาธาตุก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เก่าแก่มานานสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพระปรางค์สูงเด่นประมาณ ๒๐ วา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูป พระเครื่องต่างๆ และโบราณวัตถุอีกมากมาย วัดท้ายย่าน ในปัจจุบันกลายเป็นวัดร้างที่เหลือแต่ซากโบราณสถาน ซึ่งยังพอมีหลงเหลืออยู่ วัดนี้ชาวบ้านเรียกว่า “วัดทัพย่าน” และเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของพระเครื่องทั้งหลาย อาทิเช่น พระลีลา พระหูยาน พระปิดตา
ราคา :
 โทรถาม
โทรศัพท์ :
 055672535, 0849891937
วันที่ :
 9/08/17 13:53:46
 
 
พระซุ้มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดส่องคบ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.