บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5900273


พระพุทธรูปศิลปะล้านนา แบบสิงห์สาม , 1 นิ้ว
Buddha Image , Lanna Style , Singha 3 , 1 inch
ID : A5900273
MFG : 01 / 08 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1