บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5900185


พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ยุคกลาง , 3 นิ้ว
Buddha Image , Lanna Style , 3 inch
ID : A5900185
MFG : 27 / 03 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1